Tutkimustyötä

Enäjärven keskimääräiseksi pinnankorkeudeksi on mainittu peruskartoissa 57,50 m N60-järjestelmässä. Suomusjärven kunnan toimesta on vuodesta 1977 lähtien havainnoitu Enäjärven veden pinnankorkeutta Uitsalmen sillan virtapilarissa olevalta vedenkorkeusasteikolta. Tämän asteikon nollataso N43+57,00 m.

Vedenkorkeushavainnot eivät ole olleet säännöllisiä, vaan ne ovat ajoittuneet 1970-1980 luvuilla pääasiassa matalien ja korkeiden vedenkorkeuksien aikaan. 1990-luvun puolivälistä lähtien havaintoja on tehty säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa läpi vuoden.

Tutkimusta ja vesistönsuojelua

Yhdistys on tehnyt ja teettänyt Enäjärvestä lukuisia tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä:

  • Enäjärven koekalastukset ja vapaa-ajan kalastus vuonna 1996, Asko Sydänoja, Turun yliopisto 1997
  • Enäjärven äyriäisplankton, Vesa Saarikari, Turun yliopisto 1997
  • Yhteenvetoraportti Enäjärvellä tehdyistä tutkimuksista vuosina 1994 - 1996. Suositukset ja suunnitelma jatkotoimenpiteiksi, Asko Sydänoja, Turun yliopisto 1997
  • Laskelma Enäjärven hajakuormasta, Jouko Hakala, Lounais-Suomen ympäristökeskus 1997

Sammatin Enäjärven hajakuormituksen ja vesikasvillisuuden selvitysohjelman loppuraportti on valmistunut

Enäjärven ravinnekuormitus on pääasiassa hajakuormitusta

Sammatin Enäjärvellä on ollut vuosina 2000-2001 käynnissä järven kunnostamiseen tähtäävä hajakuormituksen ja vesikasvillisuuden selvitysohjelma. Tavoitteena on ollut tehdä järven nykytilaa ja hajakuormitusta kuvaava selvitys, jonka avulla voidaan ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin kuormituksen vähentämiseksi. Toisena tavoitteena on ollut kartoittaa vesikasvillisuutta ja esittää toimenpiteitä sen vähentämiseksi. Projektia ovat rahoittaneet Suomusjärven, Karjalohjan ja Sammatin kunnat, Enäjärven suojeluyhdistys, EU ja Uudenmaan ympäristökeskus. Projektin loppuraportti on valmistunut vuoden 2001 lopussa.

Enäjärvi on pääosin hyvälaatuinen järvi. Kahdenselkä ja Mustlahti ovat lievästi rehevöityneitä ja käyttökelpoisuudeltaan tyydyttäviä. Järven veden laadussa on havaittu huononemista viime vuosikymmeninä.